انتصاب سرپرست اداره کل دفتر فنی

با صدور حکمي از‌سوي آقاي محسن مردی، مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور ، سرپرست اداره کل دفتر فنی  منصوب شد.

به‌گزارش روابط عمومي شرکت سهامی پشتيباني امور دام کشور، به ‌موجب اين حکم آقای کیوان حاجیان به عنوان، سرپرست اداره کل  دفتر فنی منصوب شد.