انتصاب سرپرست اداره کل کنترل کیفی

با صدور حکمي از‌سوي آقاي محسن مردی، مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور ، سرپرست اداره کل کنترل کیفی منصوب شد.

به‌گزارش روابط عمومي شرکت سهامی پشتيباني امور دام کشور، به ‌موجب اين حکم آقای محمد اورمزدی به عنوان، سرپرست اداره کل کنترل کیفی منصوب شد.