دفتر مرکزی

تهران – میدان ونک – خیابان برزیل شرقی – شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور – پلاک 33

تلفن گویا : 82971

کد پستی: 14357-53141

پست الکترونیک : info@iranslal.com