اعلام قیمت روز محصولات

جهت در خواست خدمت چه مدارکی نیاز است؟

ثبت در سامانه بورس کالای کشاورزی ایران و سامانه بهره برداری بخش کشاورزی

چه افرادی متقاضیان خدمت میباشند؟

تولیدکنندگان محصول جو داخلی

برای ارائه خدمت هزینه ای دریافت میشود؟

خیر،هیچ هزینه ای دریافت نمیشود.