انتصابات جدید در شرکت پشتیبانی امور دام کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت، در حکمی از سوی حسین شیرزاد عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت، آقایان “فرهاد نیاری” به سمت سرپرست حوزه مدیر عامل، امور استانها، روابط عمومی و امور بین الملل،”محمد مهدی صادقی” سرپرست معاونت برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع و” ایوب فلاح” سرپرست دفتر امورحقوقی و قراردادها منصوب شدند.

در بخشی از این احکام آمده است اجرای دقیق، سریع و سالم وظایف، تکالیف محوله، نظارت بر حسن اجرای عملیات شرکت و انجام سایر امور ارجاعی از اهم انتظارات می باشد.

در این راستا از زحمات و تلاش های مدیران پیشین: آقایان سعدی نقشبندی سرپرست حوزه مدیر عامل، امور استانها، روابط عمومی و امور بین الملل و سید نصرت اله اکوانیان مدیر کل دفتر امور حقوقی و قراردادها،  تقدیر و قدردانی شد.

دیدگاه ها غیرفعال است