انتصاب جدید در شرکت پشتیبانی امور دام کشور

جدیدترین انتصابات شرکت پشتیبانی امور دام کشور

با صدور حکمي از‌سوي آقاي دکتر محسن مردی “سرپرست اداره کل حوزه مدیر عامل، امور استانها ، روابط عمومی و امور بین الملل” منصوب شد.

به‌گزارش روابط عمومي شرکت سهامی پشتيباني امور دام کشور، به ‌موجب اين حکم “ آقای مهندس منوچهر توسلی به عنوان، سرپرست اداره کل حوزه مدیر عامل، امور استانها،روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پشتیبانی امور دام کشور “ منصوب شد.