انتصابات جدید در شرکت پشتیبانی امور دام کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، صدراله دولت سرپرست و عضو هیئت مدیره شرکت پشتیبانی امور دام کشور در احکامی جداگانه علی خانی، محسن سلامی، غلامرضا محمدی آزاد، را به ترتیب سرپرست اداره کل پشتیبانی استان تهران، سرپرست معاونت فنی،بهره برداری و توسعه سرمایه گذاری ، مجری طرح پیگیری ویژه تعین تکلیف مطالبات و بدهی های دولتی شرکت و رضا سالمی را به سمت مشاور  مدیر عامل منصوب نمود.

در بخشی از این احکام آمده است اجرای دقیق و صحیح، سریع و  کامل وظایف، تکالیف محوله، انجام سیاست های ابلاغی و نیز برنامه های حمایت از تولید و مصرف، نظارت دقیق و کنترل مکرر و روزانه وضعیت کیفی و کمی محمولات موجود در استان، رعایت دقیق بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی از سوی دفتر مرکزی در خصوص خرید، فروش، نگهداری، وصول مطالبات، نیروی انسانی، مناقصات و مزایدات، نگهداری و حفظ ذخایر استراتژیک کشور از اهم انتظارات است.

دیدگاه ها غیرفعال است