انتصاب سرپرست اداره کل دفتر فنی

با صدور حکمي از‌سوي آقاي محسن مردی، مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور ، سرپرست اداره کل دفتر فنی  منصوب شد.

به‌گزارش روابط عمومي شرکت سهامی پشتيباني امور دام کشور، به ‌موجب اين حکم “ آقای کیوان حاجیان به عنوان، سرپرست اداره کل  دفتر فنی منصوب شد.

دیدگاه ها غیرفعال است