انتصاب سرپرست اداره کل کنترل کیفی

با صدور حکمي از‌سوي آقاي محسن مردی، مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور ، سرپرست اداره کل کنترل کیفی منصوب شد.

به‌گزارش روابط عمومي شرکت سهامی پشتيباني امور دام کشور، به ‌موجب اين حکم “ آقای محمد اورمزدی به عنوان، سرپرست اداره کل کنترل کیفی  منصوب شد.

دیدگاه ها غیرفعال است