انتصاب سرپرست دفتر برنامه، بودجه و نوسازی اداری شرکت پشتیبانی امور دام کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت پشتیبانی امور دام کشور،در حکمی از سوی حسین شیرزاد عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت، سید علی محمد موسوی به سمت سرپرست دفتر برنامه، بودجه و نوسازی اداری منصوب شدند.

دیدگاه ها غیرفعال است