تاریخچه

تاريخچه شرکت

 تاریخچه شرکت شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور كه فعاليت خود را از سال ۱۳۷۶ آغازنمود، بنا به پيشنهاد مشترك سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت جهاد سازندگي به منظور ايجاد حد اكثر تجانس و رعایت پيوستگي در وظايف مربوط به امور دام و فراهم ساختن موجبات استفاده بهينه از امكانات و نيروي انساني موجود براي تنظيم بازار نهاده ها و فرآوردها ي دامي و همچنين نيل به اهداف و تكاليف مندرج در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي؛ ‌اجتماعي و فرهنگي كشور در زمينه اصلاح ساختار تشكيلات دولتي و جلب مشاركت بيشتر بخش هاي خصوصي و تعاوني ايجاد شده است.

 پيشنهاد ياد شده، درقالب ادغام شركتهاي گوشت و طيور كشور در شركت سهامي تهيه، توليد و توزيع علوفه ارائه و در شصت و ششمين جلسه شوراي عالي اداري كشور در مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۲۴، به تصويب رسيد . موضوع شركت براساس بند پنج اساسنامه عبارت است از تهيه, توليد و نگهداري, توزيع و پشتيباني و تنظيم بازار انواع خوراك دام , طيور و آبزيان , مواد پروتئيني حيواني و متفرعات آنها, كمك به عمران, احياء و اصلاح مراتع جهت افزايش توليد, حمايت از توليد كننده, مصرف كننده و صنايع وابسته و خريد تضميني مواد علوفه اي و محصولات پروتئيني دامي. براي تحقق موضوع فوق و مطابق ماده شش اساسنامه شركت مجاز به انجام عمليات زير مي باشد:

 -خريد علوفه از داخل و خارج از كشور

 – تهيه و توليد خوراك دام طيور آبزيان مواد پروتئيني و مواد اوليه مورد نياز – انجام خدمات بازرگاني در جهت واردات اقلام مورد نياز و صادرات مواد علوفه اي و پروتئيني با رعايت مقررات مربوط

 – تهيه و توليد خوراك دام طيور آبزيان مواد پروتئيني و مواد اوليه مورد نياز – فروش و توزيع علوفه وارداتي و داخلي و محصولات پروتئيني حيواني و ذخيره سازي آن

 – انجام اقدامات لازم به منظور تنظيم بازار و توسعه و بهبود بازاريابي دام و طيور گوشت و متفرعات دام و طيور خوراك دام و طيور و شير و فراورده هاي آن

 – سرمايه گذاري يا مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي جهت نيل به هدفهاي شركت

 – تحصيل اعتبار وام از موسسه ها و بانكها بمنظور نيل به هدفهاي شركت

 – عضويت در سازمانها و موسسه هاي داخلي و خارجي بين المللي ذيربط با رعايت قوانين و مقررات مربوط

 – انجام اقدامهاي لازم بمنظور استفاده از ضايعات كشاورزي كشتارگاهها كارخانه ها مازاد محصولات كشاورزي مواد مصرفي و غير اينها و تبديل آنها به مواد قابل استفاده در خوراك دام طيور و آبزيان

 – پيش بيني و تامين اعتبارات لازم جهت كمك به عمران و احياي مراتع كشور و توليد كنندگان علوفه داخلي با رعايت ضوابط و مقررات مربوط

 – تاسيس صندوقهاي مشترك با دامپروران بمنظور حمايت از توليد پروتئين دامي

 – توليد و پرورش انواع گونه هاي اجداد طيور و متفرعات آن – مباشرت در امر صادرات و واردات دام و طيور و گوشت و متفرعات آنها

 – ايجاد و بهره برداري از ميدانهاي دام كشتارگاهها سردخانه ها انبارها و آزمايشگاهها كارگاههاي بسته بندي گوشت و فراهم نمودن وسايل مورد نياز براي تدارك حمل و نقل توزيع و نگهداري دام و طيور گوشت و متفرعات آنها

 – انجام مطالعات كاربردي مورد نياز براي نيل به اهداف شركت – مطالعه و بررسي روشهاي مناسب اجرايي و تدوين دستاوردها و ارائه آن به مراجع ذيصلاح و توليد كنندگان بمنظور بهبود روشهاي توليد

 – خريد؛ توزيع و بكار گيري ماشين الات؛ ادوات؛ تجهيزات؛ مصالح و مواد اوليه مورد نياز در جهت انجام وظايف شركت.

 – انجام هر گونه عمليات ديگري كه براي تامين هدفها و تحقق وظيفه هاي قانوني شركت لازم تشخيص داده شود اهم جهت گيري ها و سياست هاي اجرايي شركت در طي مدت فعاليت خود به شرح ذيل بوده است:

 خرید تضمینی و تنظیم بازار علوفه پشتیبانی تولید فرآورده های پروتئینی حمایت از مصرف کنندگان کاهش اثرات خشکسالی مشارکت در اجرای طرح ملی تعادل و مرتع مباشر طرح های مصوب هدف اصلی فعالیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور که دارای گستره وسیع در سطح کشور بوده، حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان نهاده ها و محصولات دام و طیور می باشد.

“روابط عمومی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور”