تالار مشاهیر امور دام کشور

1402 تا کنون

دکتر حسین شیرزاد

مدیر عامل
دکتر حسین شیرزاد

1402

صدراله دولت

مدیر عامل
صدراله دولت

1402 - 1400

محسن سلامی

مدیر عامل
محسن سلامی

1400

محسن مردی

سرپرست
محسن مردی

1400 - 1399

محمد رضا طلائی

مدیر عامل
محمد رضا طلائی

1399- 1398

حسن عباسی معروفان

مدیر عامل

1399

حبیب اله امینی

سرپرست
حبیب اله امینی

1396-1397

حمید ورناصری

مدیر عامل
حمید ورناصری

1394-1395

علیرضا ولی

مدیر عامل
علیرضا ولی

1393-1394

مصطفی یاسائی

مدیر عامل
مصطفی یاسائی

1392-1393

عبد الرخمن چراغعلی

مدیر عامل

1391-1392

مصیب محمدیان شمالی

مدیر عامل
مصیب محمدیان شمالی

1382-1391

صدراله دولت

مدیر عامل