کشتی های امیروف و پرین در بندگاه کاسپین پهلو گرفته است .

به گزارش روابط عمومی شرکت پشتیبانی امور دام کشور :کشتی های امیروف و پرین حامل محموله جو خریداری شده توسط شرکت در بندر کاسپین با ایجاد ظرفیت ۱۲۰هزار تنی در حال تخلیه است .

دیدگاه ها غیرفعال است