تغییر در مناقصه ها و مزایده ها

تغییرات و اضافه کردن اطلاعات استان در جدول مناقصه ها

تغییرات و اضافه کردن اطلاعات استان در جدول مزایده ها