پنل کاربری نمایندگی استان ها 

  شرکت پشتیبانی امور دام  

تغییرات و اضافه کردن اطلاعات استان در جدول مناقصه ها

تغییرات و اضافه کردن اطلاعات استان در جدول مزایده ها