پنل کاربری نمایندگی استان ها 

   شرکت پشتیبانی امور دام

تغییرات و اضافه کردن اطلاعات استان در جدول مناقصه ها

تغییرات و اضافه کردن اطلاعات استان در جدول مزایده ها