خرید نهاده ها و فراورده های دامی

جهت در خواست خدمت چه مدارکی نیاز است؟

ثبت نام در سامانه بورس کالای کشاورزی ایران و سامانه بهره برداری بخش کشاورزی

چه افرادی متقاضیان خدمت میباشند؟

تولیدکنندگان داخلی

برای ارائه خدمت هزینه ای دریافت میشود؟

خیر،هیچ هزینه ای دریافت نمیشود.