به گزارش روابط عمومی شرکت پشتیبانی امور دام کشور به نقل از پایگاه خبری اقتصاد غذا «فودپرس» متن کامل مصوبه ابلاغی از سوی وزیر جهاد کشاورزی به شرح ریر است:
به استناد مفاد قانون اصلاحقانون تضمین خرید محصول قانوناساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و نه به شماره ۱۸۰/۶۷۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت گذاری و اتخاذ
سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۹ تصویب کرد: ۱- در اجرای قانون مذکور، بسته سیاست حمایت قیمتی و غیرقیمتی محصولات دانه کلزا و سویا برای سال زراعی
۱۴۰۲-۱۴۰۱ به شرح ذیل تعیین می گردد:
الف: سیاست حمایت غیر قیمتی ۱- یارانه کاشت
به منظور تقویت و ایجاد انگیزه های توسعه کشت قراردادی کلزا و سویا ، یارانه کاشت برای تامین بخشی از هزینه های کود و بذر معادل بیست هزار (۲۰/۰۰۰) ریال به ازای هر کیلو گرم در نظر گرفته میشود.
۲- یارانه بیمه:
کشاورزان تولیدکننده دانه کلزا و سویای مشارکت کننده در طرح کشاورزی قراردادی نسبت به سایر
تولیدکنندگان تخفیفی بیشتر معادل (۲۰) درصد از حق بیمه سهم کشاورزان برخوردار خواهند بود.
ب: سیاست حمایت قیمتی :
قیمت تضمینی دانه کلزا و سویا به شرح جدول ذیل تعیین می گردد:
قیمت تضمینی دانه های روغنی و سیاست های حمایتی دولت اعلام شد
۲- جدول قیمت دانه های  روغنی برحسب افت و رطوبت توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت سازمان برنامه و
بودجه کشور تعیین میشود. ۳- در اجرای بندهای “ت” و “ر” ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت الگوی کشت ابلاغی توسط وزارت جهاد کشاورزی میباشد.
۴- به منظور بهبود شرایط کیفی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، رعایت کامل استانداردهای مربوط ۵- انجام خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به داشتن بیمه محصول میباشد. ۶- به استناد ماده (۶۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده (۳۶) آئین نامه اجرایی ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی، زیستی، آلی و سموم دفع آفات نباتی، بمنظور تولید محصولات سالم،خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت حد مجاز باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی می باشد.
۷- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است منابع موردنیاز این مصوبه را از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تامین نماید. ۸- شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان مباشر مکلف است در صورت حصول سود از محل فروش روغن و کنجاله با تأیید شورا، نسبت به پرداخت مبالغی تحت عنوان مابه التفاوت به این گروه از تولید کنندگان پرداخت نماید. ۹- دستورالعمل نحوه اجرای این مصوبه توسط معاونت امور زراعت با همکاری معاونت برنامه ریزی و اقتصادی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، اتاق اصناف کشاورزی ایران و شرکت بازرگانی دولتی ایران تهیه و به دبیرخانه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ارائه، که پس از تائید توسط وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ابلاغ می گردد.
سید جواد ساداتی نژاد
وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا

دیدگاه ها غیرفعال است