عرضه ۵۷۰۰۰ تن جو دامی شرکت پشتیبانی امور دام کشور از طریق سامانه بازارگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، شرکت پشتیبانی امور دام کشور درنظر دارد ۵۷۰۰۰ تن نهاده جو دامی خود را از طریق سامانه بازارگاه با نرخ ۱۱۳/۰۰۰ ریال با تحویل از درب انبارهای استانی خود عرضه نماید.

دیدگاه ها غیرفعال است