فروش نهاده ها و فراورده های دامی

جهت در خواست خدمت چه مدارکی نیاز است؟

اطلاعاتی که مورد نیاز است باید ارسال شود.

چه افرادی متقاضیان خدمت میباشند؟

مردم ،تولیدکنندگان داخلی،واردکنندگان

برای ارائه خدمت هزینه ای دریافت میشود؟

خیر،هیچ هزینه ای دریافت نمیشود.