حسین شیرزاد

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور

۸۸۷۷۲۱۸۸

Shirzad_h@iranslal.com

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد رضا هاشمی

سرپرست نمایندگی ولی فقیه

hashemi_m@iranslal.com

رضا سالمی

سرپرست حوزه مدیرعامل، روابط عمومی

امور استانها و امور بین الملل

۸۸۷۷۲۶۸۰-۱

Salemi_r@iranslal.com

محمد مهدی صادقی

معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع

۸۲۹۷۲۲۹۴

sadeghi_m@iranslal.com

محمد جعفری

معاون بازرگانی داخلی

۸۲۹۷۲۲۹۳

jafari_mo@iranslal.com

محسن سلامی

 معاون فنی، بهره برداری و توسعه سرمایه گذاری

…………

salami_m@iranslal.com

رضا احمدی

مدیر حراست

۸۲۹۷۲۳۵۷

Ahmadi_r@iranslal.com

عباس امامی

مدیر کل تامین و توزیع نهاده های دامی

۸۲۹۷۲۳۷۵

emami_a@iranslal.com

محمدآبادی

مدیرکل بازرگانی خارجی

۸۸۷۷۲۶۵۴-۵

abadi_m@iranslal.com

سید علی محمد موسوی

سرپرست دفتر برنامه، بودجه و نوسازی اداری

۸۲۹۷۲۳۱۷

moosavi _m@iranslal.com

علی تردست

مدیر کل منابع انسانی وپشتیبانی 

۸۸۸۸۱۹۹۷-۸

tardast_a@iranslal.com

صدراله حسین پور

مدیر کل حسابرسی داخلی،

بازرسی و مدیریت عملکرد

 ۸۸۷۹۹۹۱۲

hosseinpoor_s@iranslal.com

غلامرضا محمدی آزاد

سرپرست اداره کل بازرگانی داخلی

۸۸۸۸۲۴۰۸

azad_gh@iranslal.com

داود حسنلو

مدیر کل دفتر توسعه سرمایه گذاری

و جلب مشارکتها

 ۸۸۷۹۹۹۱۲   

hasanloo_d@iranslal.com

حبیب امینی

مدیر کل تاًمین و توزیع محصولات دام و طیور

۸۲۹۷۲۲۲۳

amini_h@iranslal.com

رضا کریمی

سرپرست اداره کل دفتر تنظیم، توسعه و پایش بازار

۸۲۹۷۲۳۷۱

karimi_r@iranslal.com

سید علی محمد موسوی

دبیر کمیسیون معاملات

۸۲۹۷۲۲۲۱

moosavi_S@iranslal.com

آقای محمد اورمزدی

مدیر کل کنترل کیفی

۸۲۹۷۲۴۸۵

Ormazdi_m@iranslal.com

ایوب فلاح

مدیر کل دفتر امور حقوقی و قراردادها

۸۸۸۸۲۴۱۳

falah_a@iranslal.com

کیوان حاجیان

مدیر کل دفتر فنی

۸۲۹۷۲۳۹۰

hajian_k@iranslal.com

محمد مسگر

مدیر کل امور مالی و ذیحسابی

۸۸۷۷۲۰۵۹

mesgar_m@iranslal.com

مسعود احمدی

سرپرست مرکز پشتیبانی طیور

ahmadi_m@iranslal.com

فرهاد نیاری

مشاور مدیر عامل

و مجری راه اندازی سیستم یکپارچه و هوشمند شرکت

۸۲۹۷۲۳۲۳

Niari_f@iranslal.com

محمدرضا صادقی

مشاور مدیر عامل

۸۲۹۷۲۳۸۷

sadeghi_m@iranslal.com