صدراله دولت 

سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور

۸۸۷۷۲۱۸۸

doolat_S@iranslal.com

سعدی نقشبندی

سرپرست حوزه مدیرعامل، روابط عمومی

امور استانها و امور بین الملل

۸۸۷۷۲۶۸۰-۱

nagshbande_s@iranslal.com

محمد جعفری

معاون بازرگانی داخلی

۸۲۹۷۲۲۹۳

jafari_mo@iranslal.com

محسن سلامی

سرپرست معاونت فنی، بهره برداری و توسعه سرمایه گذاری

…………

salami_m@iranslal.com

حسین سلامی

مدیر کل بازرگانی خارجی

۸۸۷۷۲۶۵۴-۵

Salami_h@iranslal.com

عباس امامی

مدیر کل تامین و توزیع نهاده های دامی

۸۲۹۷۲۳۷۵

emami_a@iranslal.com

محمد آبادی

مدیر کل دفتر برنامه، بودجه و نوسازی اداری

۸۲۹۷۲۳۱۷

Abadi _m@iranslal.com

علی تردست

مدیر کل منابع انسانی وپشتیبانی 

۸۸۸۸۱۹۹۷-۸

tardast_a@iranslal.com

صدراله حسین پور

مدیر کل حسابرسی داخلی،

بازرسی و مدیریت عملکرد

 ۸۸۷۹۹۹۱۲

hosseinpoor_s@iranslal.com

غلامرضا محمدی آزاد

مشاور مدیر عامل

azad_gh@iranslal.com

داود حسنلو

مدیر کل دفتر توسعه سرمایه گذاری

و جلب مشارکتها

 ۸۸۷۹۹۹۱۲   

hasanloo_d@iranslal.com

علی خانی

 مشاور مدیر عامل در امور پارلمانی

۸۲۹۷۲۳۵۷

khani_a@iranslal.com

حبیب امینی

مدیر کل تاًمین و توزیع محصولات دام و طیور

۸۲۹۷۲۲۲۳

amini_h@iranslal.com

احمد اباذری

سرپرست اداره کل بازرگانی داخلی

۸۸۸۸۲۴۰۸

Abazari_a@iranslal.com

سید علی محمد موسوی

دبیر کمیسیون معاملات

۸۲۹۷۲۲۲۱

moosavi_S@iranslal.com

آقای محمد اورمزدی

مدیر کل کنترل کیفی

۸۲۹۷۲۴۸۵

Ormazdi_m@iranslal.com

سید نصرت اله اکوانیان

مدیر کل دفتر امور حقوقی و قراردادها

۸۸۸۸۲۴۱۳

Akvanian_n@iranslal.com

محمد مهدی صادقی

مدیر کل دفتر تنظیم، توسعه و پایش بازار

۸۲۹۷۲۲۹۴

sadeghi_m@iranslal.com

کیوان حاجیان

مدیر کل دفتر فنی

۸۲۹۷۲۳۹۰

hajian_k@iranslal.com

محمد مسگر

مدیر کل امور مالی و ذیحسابی

۸۸۷۷۲۰۵۹

mesgar_m@iranslal.com

رضا کریمی

سرپرست مرکز پشتیبانی طیور

 

۰۰۰

0mesgar_m@iranslal.com