منوچهر توسلی

سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل، روابط عمومی، امور استانها و امور بین الملل

۸۸۷۷۲۶۸۰-۱

tavasoli_m@iranslal.com

محسن سلامی

معاون بازرگانی داخلی

۸۲۹۷۲۳۷۱

salami_m@iranslal.com

کریم احمدی

مشاور مدیر عامل و مجری راه اندازی سیستم یکپارچه و هوشمند اطلاعات

82971

Ahmadi_k@iranslal.com

حسین سلامی

معاون اداره کل بازرگانی خارجی

۸۸۷۷۲۶۵۴-۵

Salami_h@iranslal.com

مهدی سلیمانی

سرپرست معاونت پشتیبانی تولید و سرمایه گذاری

82972319

Solimani_m@iranslal.com

صدراله حسین پور

مدیرکل سرمایه گذاری و جلب مشارکتها

۸۲۹۷۲۳۸۲

hosseinpoor_s@iranslal.com

علیرضا پرنیا

مدیر کل تامین و توزیع نهاده های دامی

۸۸۸۸۲۵۸۴

parnia_a@iranslal.com

غلامرضا محمدی آزاد

مدیرکل امور مالی

۸۸۷۷۲۰۵۹

azad_gh@iranslal.com

محمد مهدی صادقی

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تشکیلات و بودجه

۸۸۷۹۶۴۲۹

sadeghi_m@iranslal.com

منوچهر توسلی

مدیرکل نظارت بر شبکه های تولید و توزیع

۸۲۹۷۲۳۷۵

tavasoli_m@iranslal.com

 اسد پاریاد

مدیر کل امور اداری

۸۸۸۸۱۹۹۷-۸

paryad_a@iranslal.com

 تورج صارمی

مدیرکل نظارت وبازرسی

۸۸۷۹۹۹۱۲

Saremi_t@iranslal.com

مهران صادقیان

مدیر امور ذخیره سازی

۸۲۹۷۲۲۲۳

sadeghian_m@iranslal.com

 رضا کریمی

مدیر خدمات بازرگانی

۸۸۸۸۲۴۰۸

karimi_r@iranslal.com

محمد جعفری

مدیرکل تامین دام و فرآوری محصولات دامی

۸۲۹۷۲۲۹۳

jafari_mo@iranslal.com

حبیب امینی

سرپرست مرکز پشتیبانی طیور

۸۲۹۷۲۴۵۶

amini_h@iranslal.com

سید علی محمد موسوی

دبیر کمیسیون معاملات

۸۲۹۷۲۲۲۱

moosavi_S@iranslal.com

آقای محمد اورمزدی

سرپرست اداره کل کنترل کیفی

۸۲۹۷۲۴۸۵

Ormazdi_m@iranslal.com

ایوب فلاح

مدیر کل دفتر امور حقوقی و قراردادها

۸۸۸۸۲۴۱۳

fallah_a@iranslal.com

علی خانی

مدیر حراست

۸۲۹۷۲۳۵۷

khani_a@iranslal.com

سید علی محمد موسوی

مدیر مطالعات و بررسی ها

۸۲۹۷۲۲۰۹

moosavi_S@iranslal.com

کیوان حاجیان

سرپرست اداره کل دفتر فنی

hajian_k@iranslal.com