منوچهر توسلی

مدیر کل حوزه مدیرعامل، روابط عمومی، امور استانها و امور بین الملل

۸۸۷۷۲۶۸۰-۱

tavasoli_m@iranslal.com

محمد مهدی صادقی

معاون برنامه ریزی، مدیریت توسعه و منابع

۸۸۷۹۶۴۲۹

sadeghi_m@iranslal.com

حسین سلامی

معاون اداره کل بازرگانی خارجی

۸۸۷۷۲۶۵۴-۵

Salami_h@iranslal.com

عباس امامی

سرپرست اداره کل تامین و توزیع نهاده های کشاورزی

۸۸۷۷۲۶۸۰-۱

emami_a@iranslal.com

غلامرضا محمدی آزاد

مدیرکل امور مالی

۸۸۷۷۲۰۵۹

azad_gh@iranslal.com

محمد مهدی صادقی

سرپرست دفتر برنامه ریزی، تشکیلات و بودجه

۸۸۷۹۶۴۲۹

sadeghi_m@iranslal.com

صدراله حسین پور

سرپرست اداره کل حسابرسی داخلی، بازرسی و مدیریت عملکرد

۸۲۹۷۲۳۸۲

hosseinpoor_s@iranslal.com

 اسد پاریاد

مدیر کل امور اداری

۸۸۸۸۱۹۹۷-۸

paryad_a@iranslal.com

مهران صادقیان

مدیر امور ذخیره سازی

۸۲۹۷۲۲۲۳

sadeghian_m@iranslal.com

 رضا کریمی

مدیر خدمات بازرگانی

۸۸۸۸۲۴۰۸

karimi_r@iranslal.com

محمد جعفری

مدیرکل تامین دام و فرآوری محصولات دامی

۸۲۹۷۲۲۹۳

jafari_mo@iranslal.com

سید علی محمد موسوی

دبیر کمیسیون معاملات

۸۲۹۷۲۲۲۱

moosavi_S@iranslal.com

آقای محمد اورمزدی

سرپرست اداره کل کنترل کیفی

۸۲۹۷۲۴۸۵

Ormazdi_m@iranslal.com

ایوب فلاح

مدیر کل دفتر امور حقوقی و قراردادها

۸۸۸۸۲۴۱۳

fallah_a@iranslal.com

علی خانی

مدیر حراست و مشاور مدیر عامل در امور پارلمانی

۸۲۹۷۲۳۵۷

khani_a@iranslal.com

سید علی محمد موسوی

مدیر مطالعات و بررسی ها

۸۲۹۷۲۲۰۹

moosavi_S@iranslal.com

کیوان حاجیان

سرپرست اداره کل دفتر فنی

hajian_k@iranslal.com