مصاحبه زنده شبکه خبر با سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی

مصاحبه زنده شبکه خبر با سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی پیرامون ارایه جزئیات بیشتر از اجرای طرح مردمی سازی نظام یارانه ها و اصلاح نرخ قیمت ها

دیدگاه ها غیرفعال است