-تاریخ آگهیاستان / شهرستانشرح موضوعمهلت دریافت اسناددانلود پیوست
1400/12/25تهران/دفتر مرکزیحمل و جابه جایی محمولات پروتئینی1401/01/08دانلود آگهی و اسناد
1400/11/2تهران/دفتر مرکزیاجاره فضا و خدمات انبارداری محمولات پروتئینی در سردخانه1400/11/6دانلود آگهی و اسناد
1400/11/2تهران/دفتر مرکزیاجاره فضا و خدمات انبارداری نهاده های دامی در سوله1400/11/7دانلود آگهی و اسناد
1400/10/29هرمزگان/بندرعباستجدید مناقصه خدمات،پذیرایی و دبيرخانه شرکت پشتيبانی امور دام هرمزگان1400/11/03دانلود آگهی و اسناد
1400/10/27تهران/دفتر مرکزیحمل و جابجایی 600 هزار تن نهاده های دامی از بندر امام خمینی (ره)1400/10/30دانلود آگهی و اسناد
1400/10/04تهران/دفتر مرکزیمناقصه اجاره فضا و خدمات انبارداری محمولات پروتئینی در سردخانه1400/10/9دانلود آگهی و اسناد
1400/10/04تهران/دفتر مرکزیمناقصه اجاره فضا و خدمات انبارداری نهاده های دامی در سوله1400/10/8دانلود آگهی و اسناد
1400/10/01تهران/دفتر مرکزیمناقصه تخلیه و بارگیری، حفظ و حراست و نگهداری یک میلیون تن کنجاله سویا در بندر امام خمینی (ره)1400/10/4دانلود آگهی و اسناد
1400/10/01تهران/دفتر مرکزیمناقصه تخلیه و بارگیری، حفظ و حراست و نگهداری یک میلیون تن ذرت و جو در بندر امام خمینی (ره)1400/10/4دانلود آگهی و اسناد
1400/06/14تهران / دفتر مرکزیمناقصه حمل 150 هزار تن محمولات علوفه ای از بندر نوشهر استان مازندراندانلود آگهی و اسناد
1400/06/05تهران / دفتر مرکزیمناقصه حمل 300 هزار تن محمولات علوفه ای از بندر امیرآباد استان مازندراندانلود آگهی و اسناد
1400/06/01تهران / دفتر مرکزیتجدید مناقصه حمل جاده ای محمولات پروتئینی منجمددانلود آگهی و اسناد
1400/09/07هرمزگانانجام امور خدمتگزاری،نظافت و پذیراییدانلود آگهی و اسناد