موفقیت بزرگ در فراگردهای مالی شرکت پشتیبانی امور دام کشور

تهاتر بدهی شرکت پشتیبانی امور دام کشور به بانک های عامل با تأیید سازمان حسابرسی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پاد، براساس گزارش حسابرسی مستقل مورخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ زیان سنواتی امور تکلیفی مربوط به عملیات ذخایر راهبردی و تنظیم بازار کالاهای اساسی جمعاً به میزان ۱۵/۵ همت توسط سازمان حسابرسی کل کشور مورد تأیید و تصدیق قرار گرفت که در ادامه با بدهی شرکت به بانک های عامل تهاتر خواهد شد.

این موفقیت بزرگ در فرآیندهای مالی شرکت پشتیبانی امور دام کشور در فصل نوین فعالیتهای هدفمنمد شرکت با احتساب زیان های سنوات قبل، کل مبلغ تهاتر با بانکها را جمعاً به ۲۲ همت( ۲۲ هزار میلیارد تومان) می رساند که اتفاقی بی سابقه در تاریخچه مالی شرکت پشتیبانی امور دام کشور محسوب می گردد.

دیدگاه ها غیرفعال است