انتصاب مشاور مدیر عامل

با صدور حکمي از‌سوي آقاي محسن مردی، مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، مشاور مدیر عامل منصوب شد.

به‌گزارش روابط عمومي شرکت سهامی پشتيباني امور دام کشور، به ‌موجب اين حکم “ آقای علیرضا قراخانی به عنوان، مشاور مدیر عامل” منصوب شد.

دیدگاه ها غیرفعال است