هیئت مدیره و مدیرعامل

محمد ابراهیم حسن نژاد

معاون وزیر در امور تولیدات دامی و رئیس هیأت مدیره

دکتر حسین شیرزاد

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت پشتیبانی امور دام کشور

محسن عسکری

عضو موظف هیأت مدیره شرکت پشتیبانی امور دام کشور