هیأت مدیره

محمد ابراهیم حسن نژاد

معاون وزیر در امور تولیدات دامی و رئیس هیأت مدیره

تلفن: ۴۳۵۴۳۴۰۰

Hasannejad_me@iranslal.com

حسین شیرزاد

مدیر عامل و عضو موظف هیأت مدیره پشتیبانی امور دام کشور

تلفن: ۸۸۷۷۲۱۸۸

Shirzad_h@iranslal.com