حسین دماوندی نژاد

معاون وزیر در امور تولیدات دامی و رئیس هیأت مدیره

تلفن: 43543400

Damavandinejad_h@iranslal.com

دکتر محسن مردی 

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

تلفن: 88772188

mardi@iranslal.com 

رزومه

علی ابراهیمی

عضو هیئت مدیره

تلفن: 88882916

ebrahimi_a@iranslal.com