حسین دماوندی نژاد

معاون وزیر در امور تولیدات دامی و رئیس هیئت مدیره

تلفن: 43543400

Damavandinejad_h@iranslal.com

محسن سلامی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت پشتیبانی امور دام کشور

تلفن: 88772188

salami_m@iranslal.com 

جعفر آهنگری

عضو هیئت مدیره

تلفن: 88882916

ahangari_j@iranslal.com

رزومه