حسین دماوندی نژاد

معاون وزیر در امور تولیدات دامی و رئیس هیئت مدیره

تلفن: ۴۳۵۴۳۴۰۰

Damavandinejad_h@iranslal.com

صدراله دولت

سرپرست پشتیبانی امور دام کشور

تلفن: ۸۸۷۷۲۱۸۸

dolat.s @iranslal.com

محمد ابراهیم حسن نژاد

عضو هیئت مدیره شرکت پشتیبانی امور دام کشور(حاضر در شرکت)

hasannejad_m@iranslal.com