پاسخ دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور به شایعات مربوط به وضعیت بهداشتی و تاریخ تولید و انقضای گوشت منجمد وارداتی

پاسخ دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور به شایعات مربوط به وضعیت بهداشتی و تاریخ تولید و انقضای گوشت منجمد وارداتی به روز ... ادامه مطلب