تصویب توسعه مرغ سایز، سویه آرین و زنجیره ارزش محصولات دامی در احکام پیشنهادی برنامه هفتم توسعه/ اختصاص ۲۸۶ میلیارد تومان به توسعه سویه آرین

تصویب توسعه مرغ سایز، سویه آرین و زنجیره ارزش محصولات دامی در احکام پیشنهادی برنامه هفتم توسعه/ اختصاص ۲۸۶ میلیارد تومان به توسعه سویه آرین ... ادامه مطلب