لزوم شفافیت قیمت در توزیع گوشت قرمز در سامانه ستکاوا/ شرکت پشتیبانی امور دام از تولید قراردادی گوشت قرمز حمایت کند

لزوم شفافیت قیمت در توزیع گوشت قرمز در سامانه ستکاوا/ شرکت پشتیبانی امور دام از تولید قراردادی گوشت قرمز حمایت کند وزیر جهاد کشاورزی گفت: ... ادامه مطلب