مرور رده

ستاد

صادرات دام کماکان ممنوع است

مدیرکل پشتیبانی امور دام تهران گفت: با توجه به ممنوعیت صادرات دام، پشتیبانی امور دام برای حمایت از تولیدکنندگان…