به نظرسنجی شرکت پشتیبانی امور دام خوش آمدید . این نظر سنجی برای بهبود کیفیت خدمات در نظر گرفته شده است