منوچهر توسلی

مدیر کل حوزه مدیرعامل، روابط عمومی

امور استانها و امور بین الملل

۸۸۷۷۲۶۸۰-۱

tavasoli_m@iranslal.com

محمد مهدی صادقی

معاون برنامه ریزی، مدیریت توسعه و منابع

۸۸۷۹۶۴۲۹

سرپرست دفتر برنامه ریزی، تشکیلات و بودجه

۸۸۷۹۶۴۲۹

sadeghi_m@iranslal.com

حسین سلامی

مدیر کل بازرگانی خارجی

۸۸۷۷۲۶۵۴-۵

Salami_h@iranslal.com

عباس امامی

مدیر کل تامین و توزیع نهاده های دامی

سرپرست اداره کل تنظیم و رصد و پایش بازار

۸۲۹۷۲۳۷۵

emami_a@iranslal.com

غلامرضا محمدی آزاد

مدیرکل امور مالی

۸۸۷۷۲۰۵۹

azad_gh@iranslal.com

صدراله حسین پور

مدیر کل اداره کل حسابرسی داخلی،

بازرسی و مدیریت عملکرد

 ۸۸۷۹۹۹۱۲

hosseinpoor_s@iranslal.com

داود حسنلو

سرپرست دفتر توسعه سرمایه گذاری

و جلب مشارکتها

 ۸۸۷۹۹۹۱۲   

hasanloo_d@iranslal.com

اسد پاریاد

مدیر کل امور اداری

۸۸۸۸۱۹۹۷-۸

paryad_a@iranslal.com

مهران صادقیان

مدیر کل تامین دام و فرآوری محصولات دامی

۸۲۹۷۲۲۲۳

sadeghian_m@iranslal.com

رضا کریمی

مدیر کل بازرگانی داخلی

۸۸۸۸۲۴۰۸

karimi_r@iranslal.com

محمد جعفری

معاون بازرگانی داخلی

۸۲۹۷۲۲۹۳

jafari_mo@iranslal.com

سید علی محمد موسوی

دبیر کمیسیون معاملات

۸۲۹۷۲۲۲۱

moosavi_S@iranslal.com

آقای محمد اورمزدی

مدیر کل کنترل کیفی

۸۲۹۷۲۴۸۵

Ormazdi_m@iranslal.com

ایوب فلاح

مدیر کل دفتر امور حقوقی و قراردادها

۸۸۸۸۲۴۱۳

fallah_a@iranslal.com

علی خانی

مدیر حراست و مشاور مدیر عامل در امور پارلمانی

۸۲۹۷۲۳۵۷

khani_a@iranslal.com

کیوان حاجیان

مدیر کل دفتر فنی

hajian_k@iranslal.com