اساسنامه شرکت

تصویب نامه هیئت وزیران –   شماره : 55282/ ت18012هـ تاریخ : 1376/03/11

وزارت جهاد سازندگی

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1376/1/27بنا به پيشنهاد شماره 750/ص/10/و مورخ 1376/1/19وزارت جهاد سازندگي و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي – مصوب 1369 – و با توجه به مصوبه شماره 11490/دش /1 مورخ 1374/12/6 شوراي عالي اداري اساسنامه شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور را به شرح زير تصويب نمود:

اساسنامه شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور

 فصل اول

“كليات”

ماده 1- شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور كه از اين پس در اين اساسنامه «شركت» ناميده مي شود، براساس مصوبه شماره 11490/دش/1 مورخ 1374/12/6 شوراي عالي اداري و مفاد اين اساسنامه و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي و قانون تجارت اداره مي شود.

ماده 2- شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است.

ماده 3- نوع شركت سهامي و مدت آن نامحدود است.

ماده 4- شركت، وابسته به وزارت جهاد سازندگي مي باشد و مركز آن در تهران است كهمي تواند شعبه ها و نمايندگيهاي لازم را ايجاد نمايد.

ماده 5- موضوع شركت عبارت است از تهيه، توليد و نگهداري، توزيع و پشتيباني و تنظيم بازار انواع خوراك دام، طيور و آبزيان، مواد پروتئيني (حيواني) و متفرعات آنها، كمك به عمران، احياء و اصلاح مراتع جهت افزايش توليد، حمايت از توليد كننده، مصرف كننده و صنايع وابسته و خريد تضميني مواد علوفه اي و محصولات پروتئيني دامي .

ماده 6- شركت براي تحقق موضوع ماده (5) اين اساسنامه ، مجاز به انجام عمليات زير مي باشد :

الف-   خريد علوفه از داخل و خارج از كشور.

ب-   تهيه و توليد خوراك دام، طيور آبزيان، مواد پروتئيني و مواد اوليه مورد نياز.

پ-   انجام خدمات بازرگاني در جهت واردات اقلام مورد نياز و صادرات مواد علوفه اي و پروتئيني با رعايت مقررات مربوط .

ت-   فروش و توزيع علوفه وارداتي و داخلي و محصولات پروتئيني حيواني و ذخيره سازي آن.

ث-   انجام اقدامات لازم به منظور تنظيم بازار و توسعه و بهبود بازاريابي دام و طيور، گوشت و متفرعات دام و طيور، خوراك دام و طيور و شير و فرآورده هاي آن.

ج-   سرمايه گذاري يا مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي جهت نيل به هدفهاي شركت.

چ-   تحصيل اعتبار وام از مؤسسه ها و بانكها به منظور نيل به هدفهاي شركت.

ح-   عضويت در سازمانها و مؤسسه هاي داخلي و خارجي بين المللي ذي ربط، با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

خ-   انجام اقدامهاي لازم به منظور استفاده از ضايعات كشاورزي، كشتارگاهها، كارخانه ها، مازاد محصولات كشاورزي، مواد مصرفي و غير اينها و تبديل آنها به مواد قابل استفاده در خوراك دام، طيور و آبزيان.

د-   پيش بيني و تأمين اعتبارات لازم جهت كمك به عمران واحياي مراتع كشور و توليد كنندگان علوفه داخلي با رعايت ضوابط و مقررات مربوط.

ذ-   تأسيس صندوقهاي مشترك با دامپروران به منظور حمايت از توليد پروتئين دامي.

ر-   توليد و پرورش انواع گونه هاي اجداد طيور و متفرعات آن.

ز-   مباشرت در امر صادرات و واردات دام و طيور و گوشت و متفرعات آنها.

ژ-   ايجاد و بهره برداري از ميدانهاي دام، كشتارگاهها، سردخانه ها، انبارها و آزمايشگاهها، كارگاههاي بسته بندي گوشت و فراهم نمودن وسايل مورد نياز براي تدارك، حمل و نقل ، توزيع و نگهداري دام و طيور، گوشت و متفرعات آنها.

س-   انجام مطالعات كاربردي مورد نياز براي نيل به اهداف شركت.

ش-   مطالعه و بررسي روشهاي مناسب اجرائي و تدوين دستاوردها و ارايه آن به مراجع ذي صلاح و توليد كنندگان به منظور بهبود روشهاي توليد.

ص-   خريد، توزيع و به كارگيري ماشين آلات، ادوات، تجهيزات، مصالح و مواد اوليه مورد نياز در جهت انجام وظايف شركت.

ض-   انجام هرگونه عمليات ديگري كه براي تأمين هدفها و تحقق وظيفه هاي قانوني شركت لازم تشخيص داده شود.

ماده 7- سرمايه شركت همان سرمایه صندوق عمران مراتع موضوع مواد (4) و (5) قانون صندوق عمران مراتع – مصوب 1349 – به مبلغ یک ميليارد (1.000.000.000) ريال است كه به ده هزار (10/000) سهم یکصد هزار (100/000) ريالي تقسيم مي شود .

تبصره 1-   بهاي كارخانه تهيه خوراك دام و طيور سعيد آباد پس از ارزيابي به سرمايه شركت اضافه مي شود.

تبصره 2-   ارزش دفتري كليه اموال منقول و غير منقول، مطالبات و وجوه نقد متعلق به شركتهاي طيور و گوشت كشور پس از تأديه ديون و تعهدات به سرمايه شركت اضافه مي شود.

تبصره 3-   سرمايه شركت با پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي فوق العاده قابل افزايش و كاهش مي باشد.

فصل دوم

“ارکان شرکت”

ماده 8- شرکت دارای ارکان زیر می باشد :

الف-   مجمع عمومي.

ب-   هيأت مديره.

پ-   مدير عامل.

ت-   بازرس (حسابرس).

تبصره –   معاون ذي ربط وزير جهاد سازندگي در امور دام، رئيس هيأت مديره شركت خواهد بود.

ماده 9- ترکیب مجمع عمومی شرکت به ترتیب زیر است :

الف-   وزير جهاد سازندگي كه رياست مجمع عمومي را بر عهده دارد.

ب-   وزير امور اقتصادي و دارايي.

پ-   رئيس سازمان برنامه و بودجه.

ت-   وزير كشاورزي.

ث-   وزير بازرگانی.

ماده 10- جلسه هاي مجمع عمومي به طور عادي جهت تصويب ترازنامه، سود و زيان عملكرد سال قبل، خط مشي و بودجه تشكيل مي شود.

تبصره-   رئيس مجمع عمومي بنا به ضرورت يا حسب تقاضاي هر يك از اعضاي مجمع عمومي يا مدير عامل يا هيأت مديره يا بازرس (حسابرس)مجمع عمومي را به طور فوق العاده براي تشكيل دعوت خواهد نمود. دستور جلسه در دعوتنامه ذكر مي شود و مدارك مربوط به دستور جلسه نيز به ضميمه دعوتنامه با ذكر تاريخ و محل، پانزده روز قبل از تشكيل جلسه به اطلاع اعضا مي رسد.

ماده 11- وظايف و اختيارات مجمع عمومي عبارت است :

الف-   رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد گزارشها و پيشنهادهاي هيأت مديره و تعيين و تصويب خط مشي شركت.

ب-   تصويب ترازنامه، حساب سود و زيان و تصويب بودجه سالانه شركت.

پ-   انتخاب و تغيير مدير عامل و اعضاي هيأت مديره با توجه به مواد (12) و (15) اين اساسنامه.

ت-   بررسي و تصويب آئين نامه هاي مالي و معاملاتي براساس پيشنهاد هيأت مديره ، با رعايت مقررات مربوط.

ث-   رسيدگي و تصويب آئين نامه استخدامي و تشكيلات شركت، براساس پيشنهاد هيأت مديره، با رعايت مقررات مربوط.

ج-   تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيأت مديره، مدير عامل، همچنين حق الزحمه بازرس (حسابرس) با رعايت مقررات مربوط.

چ-   اتخاذ تصميم در مورد حساب تقسيم سود و مطالبات وصول نشدني.

ح-   اتخاذ تصميم درباره فروش داراييهاي غير منقول شركت بنا به پيشنهاد هيأت مديره با رعايت مقررات مربوط.

خ-   اتخاذ تصميم در مورد عضويت شركت در سازمانها و مؤسسه هاي بين المللي، با رعايت مقررات مربوط.

د-   اتخاذ تصميم در خصوص هرگونه سرمايه گذاري و مشاركت موضوع بند «ج» ماده (6) اين اساسنامه.

ذ-   اتخاذ تصميم در مورد تغييرات اساسنامه و پيشنهاد آن به مراجع مربوط جهت تصويب.

ماده 12- هيأت مديره شركت مركب از سه نفر عضو اصلي به طور موظف و تمام وقت (به استثناي رئيس هيأت مديره) و يك نفر عضو علي البدل مي باشد كه به شرح زير عزل و نصب مي شوند:

الف-   مدير عامل به پيشنهاد مجمع عمومي و تصويب مجمع عمومي از بين افراد ذي صلاح و با تجربه در موضوع فعاليت شركت انتخاب و با حكم رياست مجمع منصوب مي شود.

ب-   يك عضو اصلي و عضو علي البدل ديگر هيأت مديره از بين افراد ذي صلاح و با تجربه در موضوع فعاليت شركت كه يكي از اعضاء آشنا به مسايل امور مالي باشد، با پيشنهاد مدير عامل، با تصويب مجمع عمومي و با حكم رئيس مجمع منصوب مي شوند، مدير عامل مي تواند مسؤوليت اداره قسمتي از امور شركت را به عهده هر يك از اعضاي هيأت مديره واگذار نمايد.

ماده 13- اعضاي هيأت مديره براي مدت سه سال انتخاب مي شوند و تجديد انتخاب آنان مانعي ندارد.

ماده 14- بعد از پايان دوره تصدي هيأت مديره تا زماني كه هيأت مديره جديد انتخاب نشده است، اعضاي سابق وظايف خود را انجام مي دهند.

ماده 15- در صورت فوت ، عزل يا استعفا يا هر موضوع ديگري كه باعث سلب انجام وظيفه هر يك از اعضاي هيأت مديره باشد، مدت عضويت عضو جديد همزمان با ساير اعضاي هيأت مديره به اتمام مي رسد.

ماده 16- جلسه هاي هيأت مديره، حسب تشخيص و به دعوت مدير عامل با پيشنهاد دو نفر از اعضاي هيأت مديره دست كم دو هفته يك بار تشكيل مي شود

ماده 17- جلسه هاي هيأت مديره با حضور دست كم دو نفر از اعضاء كه يك نفر آن بايد مدير عامل باشد، رسميت دارد. در هر صورت تصميمهاي گرفته شده با دست كم دو رأي موافق. معتبر است.

تبصره-   خلاصه تصميمهاي هيأت مديره در دفتري ثبت و توسط اعضاي حاضر در جلسه امضاء و پس از تحرير و شماره گذاري در مركز شركت، نگهداري مي شود.

ماده 18- وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است :

الف-   اجراي مصوبه هاي مجمع عمومي و نظارت بر برنامه هاي جاري شركت.

ب-   تهيه و تنظيم بودجه سالانه شركت براي تسليم به مجمع عمومي.

پ-   تهيه و تنظيم ترازنامه و صورتحساب سود و زيان سالانه و گزارش عملكرد شركت براي تسليم به مجمع عمومي.

ت-   پيشنهاد ميزان واردات و صادرات دام زنده، مواد علوفه اي و پروتئين حيواني و مقدار ذخيره سازي مواد مزبور به وزارت جهاد سازندگي.

ث-   تصويب استفاده از هر نوع تسهيلات بانكي جهت نيل به هدفهاي شركت.

ج-   بررسي نرخ خريد و فروش دام و گوشت از منابع داخلي و ارايه پيشنهادات لازم در اين زمينه به مجمع عمومي.

چ-   پيشنهاد مشاركت و سرمايه گذاري به مجمع عمومي در ارتباط با هدفها و موضوع شركت.

ح-   بررسي نسبت به ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور يا ختم دعوي از طريق سازش جهت پيشنهاد به مجمع عمومي با رعايت اصل (139) قانون اساسي.

خ-   تعيين حق مشاوره حقوقي و حق وكالت براي وكلاي دادگستري مورد نياز شركت در هر موضوع، با رعايت مقررات مربوط.

د-   پيشنهاد اصلاح و تغيير اساسنامه به مجمع عمومي، با رعايت مقررات مربوط.

ذ-   اتخاذ تصميم در مورد خريد، احداث، اجاره ساختمان، خريد و فروش حق كسب و پيشه و اموال منقول ، طبق مقررات و آئين نامه هاي مربوط .

ر-   تعيين ميزان ذخيره مطالبات مشكوك الوصول و در خواست تصميم گيري در مورد مطالبات وصول نشدني به مجمع عمومي.

ز-   بررسي و تصويب آئين نامه هاي رفاهي كاركنان با رعايت مقررات مربوط.

ژ-   تأسيس يا انحلال شعبه ها و نمايندگيها، با رعايت ضوابط مربوط.

س-   تهيه و پيشنهاد آئين نامه هاي استخدامي، تشكيلاتي، مالي و معاملاتي به مجع عمومي ، با رعايت مقررات مربوط.

ش-   تصميم گيري در مورد معاملات و قرار دادهاي غير استخدامي با رعايت مفاد آئين نامه مالي و معاملاتي شركت.

ص-   بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص كليه امور شركت در حدد اساسنامه، به جز موضوعهايي كه اتخاذ تصميم درباره آنها در صلاحيت مجمع عمومي است.

تبصره-   هيأت مديره مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به مدير عامل تفويض كند.

ماده 19- مدير عامل ، بالاترين مقام اجرائي و مسؤول اداره و حسن جريان امور و حفظ حقوق،منافع و اموال شركت مي باشد. مدير عامل داراي وظايف و اختيارات زير نيز مي باشد :

الف-   اجراي مصوبه هاي مجمع عمومي و هيأت مديره طبق مقررات اين اساسنامه و آئين نامه هاي مربوط.

ب-   استخدام، نصب و عزل كاركنان، نقل و انتقال و ساير امور مربوط به كاركنان، طبق مقررات با رعايت تشكيلات و بودجه مصوب، بر حسب نياز شركت.

پ-   امضاي كليه قراردادها و اسناد و اوراق تعهد آور در چهار چوب مصوبه هاي هيأت مديره ، همچنين امضاي مكاتبه هاي اداري.

ت-   افتتاح حساب شركت در بانكها و امضاي چكهاي صادر شده از محل حسابهاي شركت به اتفاق ذي حساب يا مدير مالي ، با رعايت مقررات مربوط.

تبصره 1-   يكي از اعضاي هيأت مديره به پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره مي تواند به جاي مدير عامل چكهاي صادر شده را امضا نمايد.

تبصره 2-   امضاي چكهاي صادر شده از حسابهاي شعبه ها و نمايندگيها با امضاي نمايندگان مدير عامل و عامل ذي حساب يا نماينده مدير مالي شركت، صورت مي گيرد.

ث-   نمايندگي شركت در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي، مراجع قضايي، مؤسسه هاي دولتي و غير دولتي، اعم از داخلي و خارجي، حق اقامه دعوي و دفاع در كليه مراجع با حق انتخاب وكيل.

تبصره-   مدير عامل مي تواند با مسؤوليت خود تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاي هيأت مديره يا ساير كاركنان شركت واگذار نمايد.

ماده 20- بازرس قانوني و حسابرس شركت، سازمان حسابرسي است كه عهده دار وظايف قانوني بازرسي شركت مي باشد.

فصل سوم

“سایر مقررات”

ماده 21- شركت موظف است حداكثر ظرف شش ماه پس از تشكيل ، نسبت به تهيه و تصويب آئين نامه هاي مالي ، معاملاتي و طرح تشكيلات خود با رعايت مقررات مربوط اقدام نمايد و تا تصويب آئين نامه هاي يادشده، كليه آئين نامه هاي جاري مورد عمل مالي و تشكيلات شركتهاي ادغامي – حسب مورد – لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 22- سال مالي شركت از اول فروردين هر سال شروع مي شود و در پايان اسفند همان سال خاتمه مي يابد به استثناي سال اول كه ابتداي آن تاريخ تصويب اين اساسنامه و پايان آن آخر اسفند همان سال مي باشد.

ماده 23- حسابهاي شركت در آخر اسفند هر سال بسته مي شود. صورتهاي مالي پايان سال شركت، حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد تنظيم و يك نسخه از آن جهت رسيدگي به بازرس (حسابرس) تسليم مي شود.

ماده 24- ساير موضوعها و مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است، تابع قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي و قانون تجارت مي باشد.

ماده 25- شركت با توجه به مفاد ماده (85) قانون مقررات مالي ، اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي – مصوب 1367 – تابع اين قانون و ساير مقرراتي كه به استناد آن وضع مي شود. مي باشد.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 76/21/495 مورخ 1376/02/31 شوراي محترم نگهبان به تاييد شوراي ياد شده رسيده است.

 

حسن حبیبی

معاون اول رييس جمهور

 

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري, دفتر رييس جمهور, دفتر رياست قوه قضاييه, دفتر معاون اول رييس جمهور, دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور, دفتر رييس تشخيص مصلحت نظام, ديوان محاسبات كشور, ديوان عدالت اداري, اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي, سازمان بازرسي كل كشور, اداره كل حقوقي, اداره كل قوانين و مقررات كشور, كليه وزارتخانه ها, سازمانها و موسسات دولتي, نهادهاي انقلاب اسلامي, روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران, دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي شود.

 

روابط عمومی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور