بازدید مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور از کشتی های حامل نهاده دامی و انبارهای ذخیره بندر امام خمینی (ره)

 بازدید مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور از کشتی های حامل نهاده دامی و انبارهای ذخیره  بندر امام خمینی (ره)  صدراله دولت مدیر عامل ... ادامه مطلب